Psykoterapi

Psykoterapi är ett medvetet professionellt behandlingssätt som baserar sig på psykologisk teori och forskning. Psykoterapi strävar till att hjälpa klienten i hans / hennes psykiska svårigheter, att öka klientens självkännedom, att lindra symptomen och lidandet samt att hitta nya sätt att lösa problemen.

Tyngdpunkten och arbetsmetoderna i psykoterapi varierar enligt klientens behov och t.ex. ålder samt svårigheternas art men även referensram som ligger bakom terapeutens tänkande påverkar behandlingssättet. Växelverkan mellan klienten och terapeuten är dock det väsentliga. Man kan också dela in psykoterapi enligt följande: kortterapi, supportiv terapi, individualpsykoterapi, gruppsykoterapi samt par- och familjeterapi.

Kortterapi

Kortterapi fokuserar på ett begränsat problem och att hitta lösningsalternativ samt ta fram klientens resurser. Det kan också vara fråga om stöd i ett tungt livsskede eller en kris. Kontakten kan vara rätt tät men består vanligen av mindre än 20 besök.

Mentline erbjuder kortterapeutiska kontakter för personer i alla åldrar. Då det gäller kontakter med barn och ungdomar hör också föräldrakonsultation till.

Supportiv terapi

Supportiv terapi fokuserar på att stödja klientens mentala resurser i en svår livssituation t.ex. i samband med en allvarlig kronisk sjukdom eller förlängd kris. Kontakten kan sträcka sig till flere år men är relativt gles.

Mentline erbjuder supportiva kontakter för personer i alla åldrar. Då det gäller kontakter med barn och ungdomar hör föräldrakonsultation till.

Individualpsykoterapi / rekonstruktiv psykoterapi

Individualpsykoterapi / rekonstruktiv psykoterapi strävar till att öka klientens självkännedom och förändra inlärda, redan etablerade handlings- och reaktionsmönster som klienten upplever störande eller ångestväckande och som försämrar hennes/hans prestationsförmåga och livskvalitet. Rekonstruktiv psykoterapi är intensiv även tidsmässigt för kontakten består av regelbundna besök åtminstone en gång per vecka och behandlinstiden är minst ett år, vanligen dock flere år.

Mentline erbjuder individualpsykoterapi för ungdomar och vuxna. Till kontakter med de unga hör även föräldrakonsultation.

Kostnaderna för psykoterapi

Att gå i psykoterapi betyder i praktiken oftast, att man gör ett avtal på minst ett år med terapeuten, för att sedan ta ny ställning till en eventuell fortsättning. Antalet besök i veckan varierar från 1 till 3 gånger. Det blir alltså relativt kostsamt.

Det finns tre sätt att finansiera terapin:

  • man betalar själv
  • man söker sk FPA stödd psykoterapeutisk rehabilitering eller
  • man råkar ha en sjukförsäkring som täker kostnaderna för psykoterapi

FPA stödd rehabilitering förutsätter att man är mellan 16 och 67 år, och har en störning som försvårar eller äventyrar ens arbete eller studier. För att reda ut detta krävs 2 besök hos psykiater med 3 månaders intervall och om det på basen av dessa besök anses befogat med psykoterapeutisk rehabilitering skriver psykiatern ett B-utlåtande med rekommendation för FPA stödd rehabilitering.

FPA stödd terapi betyder att FPA står för en del av kostnaderna, vanligen blir det omkring hälften. Man får detta stöd för ett år i taget och man kan söka för ytterligare ett år och i undantagsfall ännu för ett tredje år. FPA ersätter rehabiliterande psykoterapi som är medicinskt motiverad. Terapin kan ges i form av individual-, grupp-, familje- eller parterapi samt i fråga om unga personer även musikterapi. Parpsykoterapi kan ges av terapeuter som har en av Valvira godkänd:

  • parpsykoterapiutbildning på minst specialnivå (ET) eller
  • familjeterapiutbildning på minst specialnivå (ET) och därutöver en separat parterapiutbildning på 1-2 år i form av tilläggs-/vidareutbildning.

FPA betalar ersättning för rehabiliterande psykoterapi för högst 80 besök per år eller för högst 200 besök under tre år. Man kan också överklaga beslutet om rehabilitering ifall ansökan avslås. Är man under 25 år betalar FPA en större andel av kostnaderna, omkring 70%.

Om ansökan beviljas får man också ersättning för resorna till och från terapin.

Sedan kontaktar man en psykoterapeut som är godkänd av FPA och gör en ansökan till FPA. Blanketter och tilläggsinformation finns på FPA:s hemsidor.

Klicka här

Har man en privat sjukförsäkring som också täcker psykoterapi, står försäkringen för alla kostnader.

Försäkringsbolagens praxis varierar. I regel krävs en läkarremiss, ibland en specialläkarremiss, så det lönar sig att noggrant reda ut detta på förhand vad som krävs och vad som ersätts.