Psykologiska undersökningar

En psykologisk undersökning är en psykologbedömning som baserar sig på standardiserade undersökningsmetoder samt intervju och observation. Beroende på undersökningens ändamål kan man ta ställning till klientens kognitiva prestationsnivå (sk. intelligens), prestationsprofil (intelligensstruktur), sociala och emotionella funktioner, personlighet samt psykiska mående. Den kognitiva prestationsprofilen / intelligensstrukturen beskriver på vilken nivå de olika kognitiva delområdena (språkliga, visuella, visuomotoriska och exekutiva färdigheter) ligger i förhållandet till varandra dvs. vilka är klientens kognitiva svagheter och styrkor.

Ändamålet med en psykologisk undersökning för barn är vanligen att bedöma utvecklingsnivån samt att kartlägga olika delområden i utvecklingen. Hos skolelever undersöker man oftast inlärningssvårigheter men likaväl de starka sidorna i deras prestationer. Vuxna kan behöva en psykologisk undersökning som en del av en bedömning av arbetsförmågan och åldringar kan vara i behov av minnes- och demenstest. Alla åldersgrupper kan dra nytta av en psykologisk undersökning vid diagnostisering och vårdplanering av deras psykiska svårigheter.

Mentline erbjuder intelligens- och personlighetsundersökningar samt minnes- och demensbedömningar för vuxna. För barn och ungdomar gör vi olika utvecklingsbedömningar och utreder inlärningssvårigheter. Med läkarremiss hör de ovannämnda undersökningarna till sjukförsäkringen.