Psykoterapia

Psykoterapia on tietoinen ammatillinen lähestymistapa, joka perustuu psykologian teoriaan ja tutkimukseen. Psykoterapialla pyritään auttamaan asiakasta hänen psyykkisissä vaikeuksissaan, lisäämään hänen itsetuntemustaan, vähentämään hänen oireitaan ja ahdistustaan sekä luomaan keinoja ongelmien ratkaisuun.

Asiakkaan tarpeiden ja esim. iän sekä vaikeuksien luonteen lisäksi psykoterapeuttisen työskentelyn painopisteet ja työmenetelmät vaihtelevat riippuen siitä, mikä psykoterapeuttinen viitekehys on terapeutin ajattelun taustalla. Keskeistä on aina kuitenkin asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutus. Psykoterapia voidaan jaotella myös esim. seuraavasti: lyhytterapia, supportiivinen terapia, yksilöpsykoterapia, ryhmäpsykoterapia sekä pari- ja perheterapia. Yhdessä keskustelemalla löydetään asiakkaalle hänen tilanteeseensa sopiva terapiamuoto.

Psykoterapian kustannukset

Lyhytterapia

Lyhytterapia keskittyy tiettyyn rajattuun ongelmaan ja ratkaisumallien sekä asiakkaan vahvuuksien etsimiseen. Kyseessä voi olla myös tuen antaminen raskaassa elämänvaiheessa ja kriisin aikana. Käyntejä on yleensä alle 20, mutta ne voivat olla melko tiiviisti.

Mentline tarjoaa lyhytterapeuttisia kontakteja kaikenikäisille. Lasten ja nuorten terapioihin kuuluu myös vanhempien ohjauskäyntejä.

Supportiivinen terapia

Supportiivinen terapia keskittyy tukemaan asiakkaan voimavaroja vaikeassa elämäntilanteessa esim. kroonisen vakavan sairauden yhteydessä tai kriisien pitkittyessä. Käyntejä on usein harvakseltaan mutta kontakti voi olla vuosienkin pituinen.

Mentline tarjoaa supportiivisia kontakteja kaikenikäisille. Lasten ja nuorten terapioihin kuuluu myös vanhempien ohjauskäyntejä.

Yksilöpsykoterapia / rekonstruktiivinen psykoterapia

Yksilöpsykoterapia / rekonstruktiivinen psykoterapia pyrkii lisäämään asiakkaan itsetuntemusta ja muuttamaan opittuja, jo sisäistettyjä toiminta- ja reaktiomalleja, jotka asiakas kokee häiritsevinä ja ahdistavina, ja jotka heikentävät hänen toimintakykyään ja elämisen laatuaan. Tällainen psykoterapia on intensiivistä myös ajallisesti, sillä tapaamisia on säännöllisesti vähintään kerran viikossa ja hoitoaika on vähintään vuoden, usein useamman vuoden pituinen.

Mentline tarjoaa yksilöpsykoterapiaa nuorille ja aikuisille. Nuorten terapioihin kuuluu myös vanhempien ohjauskäyntejä.

Psykoterapian kustannukset

Psykoterapiassa käyminen merkitsee useimmiten, että tehdään terapeutin kanssa vuoden sopimus kerrallaan ja sen jälkeen otetaan uudelleen kantaa asiaan. Käyntien määrä viikossa vaihtelee yhdestä kolmeen. Tämä myös merkitsee että kustannukset eivät ole pieniä.

Terapian voi rahoittaa kolmella tavalla

maksaa terapian itse

hakee ns KELA tuettua psykoterapeuttista kuntoutusta

sattuu olemaan sellainen sairasvakuutus joka korvaa psykoterapian

KELA tuettu terapia edellyttää että kuntoutettava on iältään 16-67 vuotias ja hänen mielenterveydellinen ongelma on sen luonteinen että se estää tai vaarantaa työnteon tai opiskelun. Tämän selvittämiseksi vaaditaan kaksi käyntiä psykiatrin luona kolmen kuukauden välein. Jos päädytään siihen että psykoterapia on suositeltava hoitomuoto psykiatri kirjoittaa B-lausunnon jossa suosittelee psykoterapeuttista kuntoutusta.

KELA tuettu psykoterapia merkitsee että KELA korvaa osan psykoterapiasta, useimmiten noin puolet. KELA tuettu psykoterapia myönnetään aina vuodeksi kerrallan ja sitä voi hakea myös toiseksi vuodeksi ja poikkeuksellisesti vielä kolmanneksi vuodeksi. KELA korvaa kuntoutuspsykoterapiaa, joka on lääketieteellisesti perusteltu. Se voi olla yksilö-, perhe-, ryhmä- tai paripsykoterapiaa ja nuorille myös musiikkiterapiaa. Paripsykoterapiaa voi antaa terapeutti jolla on Valviran hyväksymä:

vähintään eritystason (ET) parispykoterapiakoulutus tai

vähintään erityis-(ET) perheterapiakoulutus ja sen lisäksi täydennys-/lisäkoulutuksena erillinen 1-2 vuoden pariterapiakoulutus.

KELA korvaa kuntoutuspsykoterapiaa enintään 80 kertaa vuodessa tai kolmessa vuodessa yhteensä enintään 200 kertaa. Kielteiseen korvauspäätökseen voi nyt myös hakea muutosta.

Jos on alle 25-vuotias KELA korvaa psykoterapiasta noin 70%.

Jos KELA myöntää kuntoutuksen KELA korvaa myös matkakulut psykoterapiaan.

Tämän jälkeen otetaan yhteyttä psykoterapeuttiin joka on KELAn hyväksymä ja tehdään hakemus KELAan. Lomakkeita ja lisätietoja KELAn kotisivuilla.

Klikkaa tästä

Jos on ottanut yksityisen sairasvakuutuksen joka myös korvaa psykoterapian vakuutusyhtiö korvaa kaikki kustannukset.

Vakuutusyhtiöiden käytäntö on kuitenkin hyvin kirjava. Useimmiten vaaditaan lääkärin lähete, toisinaan erikoislääkärin lähete, joten kannattaa tarkoin selvittää etukäteen mitä vaaditaan ja mitä korvataan.